2011 Vol.2 (No.3) Special Issue

Contents

Preface / Pratarmė.
Milda Ališauskienė, Jolanta Kuznecovienė. Download EN, LT.

Secularization Theory: Discussions, Transformations and Farewells / Sekuliarizacijos teorija: diskusijos, transformacijos ir atsisveikinimai.
Jolanta Kuznecovienė. Download LT.

Changes within Peter Berger’s Secularization Theory (1967-2001) and Their Assessment by the Contemporary Sociology of Religion / Peterio Bergerio sekuliarizacijos teorijos pokyčiai (1967–2001 m.) ir jų vertinimai šiuolaikinėje religijos sociologijoje.
Milda Ališauskienė. Download LT.

Preliminary Anthropological Reflections on Secularism and Secularity / Parengiamieji antropologiniai apmąstymai apie sekuliarumą ir sekuliarybę.
Ingo W. Schröder. Download EN.

Muslim Communities’ Response to the Secularization Process in Lithuania / Musulmonų bendruomenių reakcija į sekuliarizacijos procesą Lietuvoje.
Vaida Norvilaitė, Egdūnas Račius. Download LT.

Modernization and Religion in Soviet and Post-Soviet Lithuania / Modernizacija ir religija sovietinėje ir posovietinėje Lietuvoje.
Milda Ališauskienė, Ina Samuilova. Download LT.

Expressions and Pecularities of State-Church Relations: The Rational Choice Approach / Bažnyčios ir valstybės santykių raiška ir ypatumai: racionalaus pasirinkimo prieigos požiūris.
Donatas Glodenis. Download LT.

The Inclusion of Church Marriage into the State (Civil) Register in Lithuania: History and Current Situation / Bažnytinės santuokos registracija Lietuvoje: istorija ir dabartis.
Rusnė Juozapaitienė. Download LT.

About the Authors / Apie autorius. Download EN, LT.