2014 Vol.5 (No.1)

Contents

Preface / Pratarmė
Milda Ališauskienė. Download ENLT.

Religious Diversity: First Reflections on Public Manifestations and Controversies/ Religinė įvairovė: svarstymai apie viešą raišką ir kontroversijas. http://dx.doi.org/10.7220/2335-8777.5.1.1 Ingo W. Schröder. Download EN.

Manifestation of Alternative Religiosity in Post-Communist Societies: New Religious, New Age and Nature-Based Spirituality Movements/ Alternatyvaus religingumo raiška pokomunistinėse visuomenėse: naujieji religiniai, Naujojo amžiaus ir gamtinio dvasingumo judėjimai. http://dx.doi.org/10.7220/2335-8777.5.1.2 Rasa Pranskevičiūtė. Download LT.

„Catholic Majority“ in the Context of Changing Religious Situation of Lithuania. Formulating the Concept of Religious Pragmatism/ „Katalikiškoji dauguma“ Lietuvoje kintančios religinės situacijos kontekste. Religinio pragmatizmo koncepcijos formulavimas. http://dx.doi.org/10.7220/2335-8777.5.1.3 Aušra Pažėraitė. Download LT.

Representation of Religious Diversity in Lithuanian Online Media/ Religinės įvairovės reprezentavimas Lietuvos internetinėje žiniasklaidoje. http://dx.doi.org/10.7220/2335-8777.5.1.4 Milda Ališauskienė, Gintarė Markauskaitė. Download LT.

Films and Video Recordings as Sources of Construction of a Religious Practice:the Case of Neoshamanism/ Filmai ir vaizdo įrašai kaip religinės praktikos šaltinis: neošamanizmo atvejis. http://dx.doi.org/10.7220/2335-8777.5.1.5 Eglė Aleknaitė. Download LT.

Sociology by Young Researchers

The Emergence of the Context and Role of Social NGOs that Generate Income in the Lithuanian Welfare State/ Socialinių nevyriausybinių organizacijų, generuojančių pajamas, atsiradimo kontekstas ir vaidmuo Lietuvos gerovės valstybėje. http://dx.doi.org/10.7220/2335-8777.5.1.6 Živilė Kėrytė. Download LT.

Institutional Change of Labor Relations in Lithuania from Institutional Actors’ Point of View/ Darbo santykių institucijų kaita Lietuvoje institucinių veikėjų požiūriu. http://dx.doi.org/10.7220/2335-8777.5.1.7 Marius Kalanta. Download LT.

Social Representations of Non-Monogamous Practices in the Internet Comments of the News Portal lrytas.lt/ Nemonogamijos socialinė reprezentacija lrytas.lt interneto komentaruose. http://dx.doi.org/10.7220/2335-8777.5.1.8 Darja Lyzenko. Download LT.

About authors/ Apie autorius. Download ENLT.